بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری ورزشی با احداث پارک آبی در شهرستان نوشهر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 347

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NGIGS02_073

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری ورزشی با احداث پارک آبی در شهرستان نوشهر می باشد. سه فرضیه در این تحقیق بکار برده شده است. پژوهش حاضر برمبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی از نوع میدانی است. این پژوهش در اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نوشهر انجام گرفته است و کلیه کارکنان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نوشهر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند که تعداد آنها ۸۳ میباشد که با استفاده از فرمول کوکران ۶۸ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه ای محقق ساخته که مجموعا در ۱۸ سوال می باشد بین آن ها توزیع شد. این پژوهش توسط نرم افزار Spss نسخه ۲۴ اجرا و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد توسعه گردشگری ورزشی با احداث پارک آبی در رشد گردشگری و تامین زیرساختهای شهرستان نوشهر، در اجتماع ومحیط زیست شهرستان نوشهر و در رشد اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان نوشهر نقش دارد.

Authors

صدیقه مرادی

کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی و توسعه جهانگردی، موسسه آموزش عالی مازیار

بنفشه فراهانی

استادیار گروه مدیریت گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار