سیر اندیشه ها در طرح انگاره حق به شهر مطالعه موردی: اندیشه های وبر، لوفور و هاروی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 396

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NGIGS02_071

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

Abstract:

پرداختن به انگاره حق به شهر، به عنوان انگارهای اجتماعی سیاسی، در رشته های کاربردی که با شهر و فضایشهری سروکار دارند ضرورتی بنیادین یافته است. این مقاله در پی اهمیت این موضوع به دنبال معرفی این انگاره و ردیابی سیر اندیشه های مرتبط با آن از یک سو و طرح کاربرد آن در طراحی شهری از سوی دیگر با استفاده از مرور منابع ثانویه و جمع بندی بر مبنای این مرور است.با چنین رویکردی این مقاله با مرور گام های زیر سعی در تفهیم مفهوم حق به شهر دارد. در گام اول با مرو ر و تعریف نظریه های مرتبط با انگاره حق به شهر به تعریف حقوق و تشریح انواع گونه بندی آن به تفهیم مفهوم حق به شهر و جایگاه این مفهوم در گونه های حقوق پرداخته است .در گام دوم که اختصاص به مرور سیر اندیشه ها در طرح مفهوم حق به شهر دارد نگارنده به ریشه یابی مفهوم در اندیشه های ماکس وبر که ۵ مولفه برای شهر ها مطرح کرده است. از این رو ویژگیهایی که شهر باید دارا باشد عبارتند از: قلعه، بازار، دادگاه مدنی مستقل، اشکل مختلف انجمن متکی به انتخاب آزاد افراد، استقلال نسبی شهروندان .در مراحل بعدی طرح نظریه حق به شهر که نخستین بار توسط هانری لوفور مطرح و بسط این مفهوم توسط دیوید هاروی پیگیری شده است.و در واپسین گام ارتباط میان نظریه حق به شهر با طراحی شهری بررسی شده است