تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی : شرکت نفت گچساران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GRAMS01_030

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

Abstract:

امروزه سازمان ها با توجه به تغییر و تحولات سریع محیط فعالیت ، نیازمند استراتژی هایی در جهت انطباق سریع با محیط جدید کاری هستند. تحقیق پیش رو به منظور بررسی تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمان ی و چابک ی سازمانی (مطالعه موردی : شرکت نفت گچساران) انجام شده است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت ، همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل : ۲۵۰۰ نفر از کارکنان شرکت نفت گچساران میباشد. حجم نمونه مورد بررسی با توجه به جدول کرجسی و مورگان ۳۳۲ نفر تعیین گشت و گردآوری داده ها با توجه به پرسشنامه های مربوط به هوش سازمانی ، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی جمع آوری گشت . در جهت تجزیه و تحلیل داده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که هوش سازمان ی بر یادگیری سازمانی و هوش سازمان ی بر چابکی سازمانی به صورت جداگانه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Authors

قاسم رضایی

استادیار، گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرا ن

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهند سی، واحد شیراز، دانشگاهآزاد اسلامی، شیراز، ایرا ن

مهدی ویسی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد پارسیان، دانشگاه آزا د اسلامی، پارسیان، ا یرا ن