بررسی چگونگی تحقق کشاورزی تلفیقی تجاری کوچک مقیاس(مطالعه موردی استان گیلان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 250

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_583

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

Abstract:

این پژوهش به منظور بررسی چگونگی تحقق کشاورزی تلفیقی تجاری کوچک مقیاس در استان گیلان انجام شده است . مطالعات انجام شده گویای این واقعیت است که بیش از۸۰ درصد کشاورزان روستایی ایران و بویژه استان گیلان در دسته کشاورزان کوچک قرار دارند. در نتیجه تک محصولی بودن کشاورزان کوچک یا مزارع خانوادگی روستایی ، اغلب آنها را در معرض مهاجرت به شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی و همینطور تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مشاغل خدماتی و صنعتی قرار می دهد. کشاورزان کوچک یا مزارع خانوادگی کوچک مقیاس از گذشته های دور در کنار حرفه اصلی به مشاغل جانبی متنوع بصورت معیشتی اشتغال داشته اند. در این تحقیق ، راهکارهای برون رفت از کشاورزی تلفیقی کوچک مقیاس معیشتی به کشاورزی تلفیقی تجاری کوچک مقیاس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است .

Authors

سیدحسن حسینی خشت مسجدی

دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

سحر ده یوری

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر

سیدجمال فرج اله حسینی

دانشیار گروه ترویج ، اقتصاد و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مریم امیدی نجف آبادی

دانشیار گروه ترویج ، اقتصاد و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات