تاثیر مهارتهای کارآفرینی بر شاخص های توسعه پایدار روستایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_594

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

Abstract:

کارآفرینی می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، نقش موثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستا ها داشته باشد. مقوله کارآفرینی یکی از مباحث مهم توسعه جوامع روستایی است از چند جنبه ، باعث سطح کیفیت زندگی روستاییان خواهد شد. توسعه و ترویج کارآفرینی ، که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود، یکی از مهمترین اهرمهای مورد تاکید اقتصاددانان و اندیشمندان در راستای نیل به توسعه پایدار است . هدف از پژوهش کاربردی حاضر، بررسی تاثیر مهارتهای کارآفرینی بر توسعه پایدار روستایی با رهیافت تخمین ممدل رگرسیونی لاجیت ترتیبی است . داده های مطالعه ، به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه می باشد. جامعه آماری ۲۴۵ نفر از روستاییان حوالی تبریز که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند، می باشد. نتایج نشان داد که میزان شاخص کارآفرینی در میان روستاییان بالاتر از میانگین می باشد. در خصوص شاخص پایداری نیز، این شاخص بالاتر از میانگین ولی با مقداری کمتر، محاسبه گردید. نتایج تخمین مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که میان شاخص کارآفرینی و شاخص های توسعه پایدار روستایی در هر سه بعد اجتماغی ، اقتصادی و زیست محیطی رابطه ای مثبت و معنادار برقرار است و این امر، تاثیر مستقیم مهارتهای کارآفرینی را در جهت نیل به جنبه های مختلف توسعه پایدار در روستاها را نشان می دهد. بر اساس نتایج مطالعه ، افزایش مهارتهای کارآفرینی دریک روستا، می تواند گامی مهم جهت نیل به سمت توسعه پایدار روستایی در همه جنبه های آن باشد.

Keywords:

تبریز , شاخص توسعه پایداری روستایی , شاخص کارآفرینی , مدل لاجیت ترتیبی

Authors

علی نظیری

مشاور و مدرس بازاریابی و کسبوکار و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی_کسب وکار جدید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

احد شهبازیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه آموزشی حسابداری و مدیریت