بررسی رفتار مالی سرمایه گذاران در تجارت های آنلاین در حوزه بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FBRA-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار مالی سهامداران را بر رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیک آن ها در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیه ها از نوع توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری را سهامداران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل تحقیق، رفتار مالی سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر اعتماد و رضایت الکترونیک آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین اعتماد و رضایت الکترونیک سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر وفاداری آن ها به سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت الکترونیک هم بر اعتماد سهامدارن به سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، رفتار مالی سهامدارن از طریق نقش میانجی اعتماد و رضایت الکترونیک بر میزان وفاداری آن ها سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد.

Authors

سید مسلم موسوی

دانشجو کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب وکار- مالی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

مریم امامی میبدی

استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران