ارزیابی امکانسنجی به کارگیری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی در بخش های مختلف مصرف

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NWWCE04_244

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1402

Abstract:

با افزایش جمعیت از یک سو و رشد اقتصادی و توسعه صنایع از سوی دیگر، استفاده از منابع آب غیرمتعارف نظیر پسابها و فاضلابهای تصفیه شده به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تنش های آبی ، مورد توجه قرار گرفته است . استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده مستلزم رعایت استانداردهایی است که تضمین کننده سلامت بخش مصرفکننده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، امکانسنجی به کارگیری فاضلاب تصفیه شده شهرک صنعتی شکوهیه قم واقع در استان قم در چهار بخش شامل استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش کشاورزی ، آبیاری فضای سبز، تخلیه به آبهای سطحی و چاه های جاذب است . بدین منظور، ابتدا پارامترهای کیفی در فاضلاب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شامل (۱) اکسیژن خواهی شیمیایی (Chemical Oxygen Demand)، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی در طی پنج روز (Biochemical Oxygen Demand)، خاصیت اسیدی (Potential of Hydrogen)، دما (Temperature)، اکسیژن محلول (Dissolved Oxygen)، کلرید (Chloride)، مجموع مواد جامد معلق در آب (Total Suspended Solids) و هدایت الکتریکی (Electrical Conductivity) در طی شش ماه به طور متوالی نمونه گیری شدند. سپس مقدار هریک از آلاینده های موجود در پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب با حدود مجاز استانداردهای موجود در ایران مقایسه شدند. نتایج نشان می دهند که مناسب ترین گزینه برای استفاده از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت فعلی برای استفاده در بخش کشاورزی است ، اما با این حال نیازمند اقداماتی برای بهبود کیفیت فاضلاب این تصفیه خانه می باشد.

Keywords:

پارامترهای کیفی فاضلاب تصفیه شده , فاضلاب صنعتی , بخش کشاورزی , تخلیه به آبهای سطحی و چاه های جاذب , آبیاری فضای سبز.

Authors

مرضیه رجبی اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی ، دانشکده فنی ومهندسی ، دانشگاه قم

پریساسادات آشفته

دانشیار، گروه مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم،

پروین گلفام

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه قم،