بررسی مقایسه ای خاصیت ضدباکتریائی نانو ذرات نقره بیوسنتز شده توسط پوست سبز گردو بررویاسترپتوکوکوس موتانس و سودوموناس آئروژینوز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 171

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF08_140

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

Abstract:

سابقه و هدف: با توجه به استفاده بی رویه از مواد ضد عفونی کننده در سرتاسر جهان در جهت گندزدائی محیط که منجر به ایجاد مقاومتمتقاطع بین مواد ضدمیکروبی مختلف وایجادسویه های جدید، مقاوم وتولید ابرویروس ها و باکتری های مقاوم شده است، در سال های اخیر جهت گیری اصلی تحقیقات علم پزشکی درخصوص فناوری نانو بوده است Ali-Shtayeh و همکاران در سال ۱۹۹۹ در فلسطین عصاره آبی گردو را از لحاظ داشتن خاصیت ضد قارچی وتعیین MIC برروی ۹ سویه درماتوفیت میکروسپوروم کانیس، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس وترایکوفایتون ویولاسئوم بررسی کردند. در این مطالعه عصاره Jaglans regia رشد میکروسپوروم کانیس وترایکوفایتون ویولاسئوم را بطور کامل متوقف کرد. درمطالعه حاضر نیز مهار ۲ میکروارگانیسم استرپتوکوکوس موتانس، سودوموناس آئروژینوزا توسط عصاره های آبی و اتانولی و نانوذرهبیوسنتز شده توسط عصاره الکلی پوست سبز گردو بررسی شد. لذا درصدد تولید ماده ضدعفونی کننده نانو برپایه متابولیت های گیاهی با سمیتناچیز، پایدار وقوی بودیم بدین منظور خاصیت ضد باکتریائی اتیل الکل ۹۶ % وعصارههای آبی والکلی پوست سبز گردو و نانوذره نقره بیوسنتزشده توسط عصاره الکلی پوست سبز گردو برعلیه باکتری های استرپتوکوکوس موتانس و سودوموناس آیروژینوزا سنجیده شد.

Authors

رویا پرآسا

دانش آموخته کارشناس ارشد رشته زیست شناسی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه غیرانتفاعی میزان، تبریز، ایران.

یونس انزابی

استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.