تاثیر دانش، مهارت و تجربه مدیر مالی بر کیفیت گزارشگری مالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF13_009

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دانش، مهارت و تجربه مدیرمالی شرکت بر کیفیت گزار شگری مالی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های ۱۵۹ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مورد تحلیل قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی بوده و از جهت روش اجرا توصیفی-همبستگی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون تلفیقی و نرم افزار ۱۱ Eviews استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که سه متغیر دانش مدیرمالی، مهارت مدیر مالی و تجربه مدیرمالی بر کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر مثبت و معناداری را دارا است.

Authors

رضا یارمحمدی

دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)