فراتحلیل بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 360

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF13_012

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

Abstract:

امروزه بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که حیات و بقای سازمان ها به توسعه، بهبود و ارتقاء کارآفرینی سازمانی در آن ها بستگی دارد. از طرفی کارآفرینی سازمانی راهبردی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و از سوی دیگر توسعه کارآفرینی سازمانی، بدون شک نیازمند ساختار سازمانی متناسب با آن است. با این اوصاف، بررسی اثر ساختار سازمانی ارگانیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها به منظور ارتقاء، پویایی و بهبود عملکرد آن ها امری ضروری است. لذا بررسی اثر ساختار سازمانی به منظور فراهم آوردن الزامات مناسب جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ها امری ضروری است تا از این طریق بتوانند در مسیر و اهداف خود به درستی گام بردارند. درخصوص کارآفرینی سازمانی مطالعات متعددی توسط پژوهشگران در کشور انجام شده است اما هر یک از این مطالعات از یک بعد خاص مساله را مورد بررسی قرار داده و نتایج این مطالعات بصورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته اند. لذا این مطالعه با هدف جمع بندی مطالعات انجام شده در این زمینه و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی انجام شد. جهت بررسی این موضوع از روش فراتحلیل استفاده گردید. جامعه آماری مورد مطالعه، مقالات موجود در پایگاه های داده داخل کشور با کلید واژه کارآفرینی سازمانی بود (۱۴=n). نتایج نشان داد مهمترین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در مطالعات بر حسب فراوانی عبارتند از: فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری، منابع انسانی، ریسک پذیری و نوآوری و خلاقیت.

Keywords:

کارشناس سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی

Authors

وحید قلی زاده قلعه عزیز

دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

سیدجمال ساداتی

مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی

محمد قربانی

رییس اداره تعاون روستایی شهرستان ارومیه

امیر رضاآبادی

کارشناس نظام های بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی

سلیمان قادرزراده

کارشناس سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی