بررسی تشابه توالی ۵.۸s ribosomal RNA در بین ایزوله های مختلف قارچ Hyphodermella rosae

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 331

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONGE02_016

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

Abstract:

پژوهش فوق در قالب بررسی تشابه توالی ۵.۸s ribosomal RNA در بین ایزوله های مختلف قارچ Hyphodermella rosae انجام گرفته است . در این بررسی ، ژن های کدکننده ۵.۸s ribosomal RNA متعلق به ۱۰ ایزوله قارچ گونه H. rosae از سایت NCBI استخراج و توسط نسخه ۱۰ نرم افزار MEGA خوشه بندی شدند . توالی ۵.۸s ribosomal RNA در ترجمه پروتئین ها، ژن مرجع بودن برای شناسایی ریز RNAها و ... دخیل میباشد و به نظر می آید با توجه به اهمیت آن، این توالی میتواند کاندیدی برای مطالعات فیلوژنتیکی باشد. قارچ H. rosae ، قارچ عامل پوسیدگی سفید (خشک ) آلو و هلو در مازندران میباشد و تاکنون به علت آنکه کمتر از یک دهه از گزارش آن میگذرد، مطالعات بسیار کمی روی این قارچ صورت گرفته است . در این پژوهش ، توالی مذکور در ۱۰ ایزوله از این قارچ مورد مقایسه قرار گرفتند و تشابهات و تفاوت هایی را نشان دادند. به عنوان مثال دو ایزوله که به ترتیب محل نمونه برداری آنها از کشور اسپانیا (اروپا) و کره جنوبی (آسیا) میباشد، با یکدیگر به حالت خواهری مشاهده شدند.

Authors

محمد مهدوی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیماریشناسیگیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمدعلی تاجیک قنبری

عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری