مطالعه پروتئینهای القا شده High affinity phosphate transporter PT۱ و H+ transporting two sector ATPase تحت تنش شوری در دو رقم سویا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 276

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION03_070

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

گیاه سویا در تغذیه انسان از ارزش فراوانی برخوردار است، بهطوری که پروتئین فرآوری شده سویا، جایگزین پروتئینهای حیوانی مصرف روز افزون یافته است. عمده ترین تنش محیطی در اکثر مناطق جهان، تنش شوری میباشد که رشد و عملکرد محصولات زراعی را از طریق روشهایی چون کاهش پتانسیل اسمزی و اختلال در جذب برخی عناصر غذایی محدود کرده است. به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر الگوی پروتئینی دو ژنوتیپ سویا با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا۰ تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل فاکتور اول چهار سطح شوری صفر (شاهد)،۳ ،۶ و ۹ دسیزیمنس بر متر و فاکتور دوم دو رقم DPX) و آرین) سویا بودند. نتایج نشان داد با افزایش شدت تنش شوری میزان بیان پروتئینهای High affinity phosphate transporter PT۱ و H+ transporting two sector ATPaseافزایش یافت که این پروتئینها جزو پروتئینهای پایدار در شرایط تنش شوری میباشند. پروتئینهای مذکور در ارقام مورد مطالعه به-صورت مشترک و با روندی تقربا۰ی مشابه دچار تغییر شدند، که معرف پروتئینهایی میباشند که به صورت عمومی به تنش شوری واکنش نشان داده و بهعنوان مکانیسمهای دفاعی با سمیت ناشی از تنش شوری مقابله میکنند.

Keywords:

سویا , High affinity phosphate transporter PT۱ , H+ transporting two sector ATPase , تنش شوری

Authors

سدابه جهانبخش گده کهریز

استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

یگانه شفیعی

کارشناسی ارشد ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

سیده یلدا رئیسی ساداتی

دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل