تاثیر بکارگیری مولفه های فعالیت های مدیریت پایدار بر مزیت رقابتی پایدار در صنایع لبنی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-4-11_008

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

امروزه گرایش به سمت جهانی شدن، افزایش تحولات فناوری، مشتری مداری و ...، شدت رقابت بین شرکت ها را افزایش داده است بنابراین استفاده از راهکار هایی که باعث میشود سازمان در خصوص مشتریان، رقبا و محیط بازار، دانش یادگیری خود را به روز نماید، موجب افزایش توان شرکت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار میگردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بکارگیری فعالیت های مدیریت پایدار شامل: فعالیت های مدیریت دانش، فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار میباشد. تحقیق پیش رو از جهت نوع کاربردی است و از جهت روش کمی میباشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه میباشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان حوزه های تحقیق و توسعه، کیفیت، بازاریابی، بازرگانی، فروش، تولید، آموزش، منابع انسانی و فناوری اطلاعات ۱۱ شرکت بزرگ لبنی در استان های تهران و فارس بوده اند. حجم نمونه برای این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که در آن جامعه آماری ۳۰۶ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای SPSS، Smart PLS و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان دهنده برازش مناسب مدل ذکر شده تحقیق میباشد. فعالیت های مدیریت دانش، فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی بصورت جداگانه بر روی مزیت رقابتی پایدار از نظر آماری تاثیر مثبت و معناداری دارند. پیشنهاد میشود که شرکت ها از مدل تحقیق برای افزایش سطح مزیت رقابتی خود استفاده نمایند.

Keywords:

فعالیت های مدیریت پایدار , فعالیت های مدیریت دانش , فعالیت های مدیریت کیفیت , فعالیت های هوش رقابتی , مزیت رقابتی پایدار , مدل معادلات ساختاری.

Authors

کیارش زبرجد

گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

قاسم رضایی

گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران