یک مدل مدار معادل مغناطیسی جدید برای محاسبه میدان مغناطیسی موتور های سنکرون با آهنرباهای دائم نصب شده به صورت سطحی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 229

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AREEI03_037

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402

Abstract:

در این مقاله یک مدل مدار معادل مغناطیسی جدید ارائه می شود که از روش نگاشت همدیس برای محاسبه پرمانس های فاصله هوایی کمک می گیرد. با در نظر داشتن ناحیه فاصله هوایی به صورت یک ناحیه حلقوی، خارج این ناحیه با المان هایی با مرزهای شعاعی و مماسی مش بندی می شود. هر کدام از المان ها با مدار مغناطیسی معادل جایگزین می شود. با استفاده از نگاشت های همدیس، مسیر شار مغناطیسی بین المان های روی سطح داخلی استاتور و سطح بیرونی رتور نیز توسط پرمانس هایی محاسبه می شوند به گونه ای که اثرات شکفتگی شار در نواحی با پرمانس پایین و اثر تمرکز خطوط شار مغناطیسی در نواحی با پرمانس بالا به خوبی در نظر گرفته خواهد شد. برای المان های تعریف شده در نواحی آهنربای دائم، منابع نیرو محرکه مغناطیسی با استفاده از جریان های مجازی معادل با آهنربای دائم مشخص می شوند. سپس، یک مدار معادل مغناطیسی تشکیل می شود که با تحلیل آن می توان پتانسیل مغناطیسی اسکالر را در تمام گره ها برای هر موقعیت از رتور بدست آورد. با داشتن توزیع پتانسیل مغناطیسی اسکالر، کلیه کمیت های الکترومغناطیسی قابل محاسبه خواهند بود. درنهایت، به منظور تصدیق و راستی آزمایی مدل ارائه شده در این مقاله، نتایج تحلیلی محاسبه شده با نتایج نظیر بدست آمده از روش اجزای محدود مقایسه خواهند شد.

Keywords:

پرمانس , مدار معادل مغناطیسی (MEC) , فاصله هوایی , نگاشت همدیس .(CM)

Authors

فرهاد رضائی علم

گروه آموزشی مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران