تاثیر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد چابکی: تبیین نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین (مورد مطالعه:شرکت پالایش گاز ایلام)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIEEACONF02_039

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1402

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات ریسک زنجیره تامین بر عملکرد چابکی با استفاده از نقشمیانجی یکپارچگی زنجیره تامین در شرکت پالایش گاز ایلام ا ست. جامعه آماری این پژوهش خبرگان وتامین کنندگان شیییرکت پالایش گاز ایلام می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و بااستفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۱ نفر به عنوان نمونه آماری به سوالات پرسشنامه محمد شکیل وهمکاران (۲۰۱۸) پاسخ داده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاریSMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا ست که نتایج آزمون حاکی از تاثیرات مثبت ریسک زنجیره تامین بر عملکرد چابکی با استفاده از نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین است.

Keywords:

Authors

وحید عموزاده

دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع،موسسه آموزش عالی سفیر دانش،ایلام،ایران

صادق فیض اللهی

استادیار گروه مدیریت،واحد ایلام،دانشگاه آزاد اسلامی،ایلام،ایران

حسینعلی حیدری

دکتری مدیریت صنعتی،گروه مهندسی صنایع،موسسه آموزش عالی سفیر دانش،ایلام،ایران