نگاهی نو به روش شناسی تحلیل محتوا در واکاوی پیام های ارتباطی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 396

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF09_120

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

روزانه با پیام های محتوایی فراوانی سر و کار داریم. تحلیل محتوا یک شیوه ی پژوهشی است که میتواناز آن برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار و نهان پیام های ارتباطی بهره گرفت. استفاده ینظام مند از این روش پژوهشی روزانه در حال افزایش است. بدین ترتیب هدف این پژوهش واکاویویژگیهای روش تحلیل محتواست. بدین منظور منابع مختلفی بررسی شده و واژه شناسی، مبانی، تاریخچه،انواع، فنون، مفاهیم، مراحل، کاربرد، انتقادات وارده و تمایز روش تحلیل محتوا با دیگر روشها گردآوریو ارائه شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که این روش را باید از پرکاربردترین روشهایپژوهش دانست. تکنیک های تحلیل مقوله ای، تحلیل سنجش، تحلیل بیان و تحلیل گفتمان به پژوهشگرانکمک می کنند تا روح جملات و قصد و هدف مولف پیام ها را تحلیل نمایند. تحلیل محتوا از طریق مراحلمشخص کردن صورت مسئله، تدوین اهداف، تعریف متغیرها، نمونه گیری، مقوله بندی و تحلیل نتایجصورت می پذیرد.

Authors

فاطمه سادات سعادت فرد

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

سیف اله فضل الهی قمشی

گروه مدیریت آموزشی، واحدقم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران/ دانشیار و دکتری برنامه ریزی درسی