بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد، ثبات و شمول مالی در بخش بانکداری (مورد مطالعه شهر بغداد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAE01_0969

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

Abstract:

هدف این مطالعه بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری (مورد مطالعه بانک های شهر بغداد)، است . روش مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجراء، توصیفی -پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه بانک ها و موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق در سال های (۲۰۱۶-۲۰۲۰) بودند. نمونه شامل ۱۰۵ سال مالی بانک ها بود و روش نمونه گیری در دسترس بود. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS۲۶ انجام شد. نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی CSR و عملکرد مالی FP بانک های شهر بغداد رابطه معناداری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی CSR و ثبات مالی FS بانک های شهر بغداد رابطه معناداری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی CSR و شمول مالی FI بانک های شهر بغداد رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

فاطمه داروغه حضرتی

استادیار گروه حسابداری، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

احمد المشهدی

دانشجوی کارشناسی ارشدگروه حسابداری، واحد شیراز، دانگاه آزاد، شیراز، ایران