روش تربیت شاهزادگان در دوره شاه عباس اول

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJLSLP01_157

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

از زمان حکومت سلجوقیان، سیستم للگی، وجه و شیوه غالب تربیت شاهزادگان در ایران بود. در این الگو، شاهزادگان جوان زیر نظر امرای بزرگ که اتابک و لله نامیده میشدند، به حکومت ایالات منصوب میشدند. این الگو در دوره صفویان هم ادامه یافت و در این میان شاه عباس اول از دوران طفولیت تحت نظارت لله های منصوب شده از جانب شاهان صفوی، در هرات حکومت میکرد، اما مرشد قلیخان استاجلو، اتابک شاه عباس با استفاده از او علیه شاه محمدخدابنده شورش کرد و شاه عباس را به سلطنت برداشت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که شاه عباس اول از چه الگویی برای تربیت شاهزادگان صفوی بهره گرفت؟ یافته های این پژوهش نشان میدهد کهل۳له شاه عباس با کودتا علیه شاه محمد خدابنده، وی را به سلطنت برداشت، به همین خاطر او پس از رسیدن به قدرت سوءظن شدیدی به فرزندانش و امرای قزلباش پیدا کرد و به انحاء مختلف قدرت و اتحاد آنها را با یکدیگر بر هم زد. او در این مسیر الگوی سنتی تربیت شاهزادگان را تغییر داد و گروهی از آنان را به قتل رساند و یا نابینا کرد و بقیه را هم در حرمسرا حبس کرد و ارتباط آنان با دنیای خارج را قطع کرد.

Authors

جعفر آقازاده

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

هاجر خادمی بحرینی

دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی