عملکرد شاخص دومارتن با الگوریتم خوشه بندی در پایش اقلیمی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HECACONF03_017

تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1402

Abstract:

یکی از دغدغه های سالهای اخیر در بخشهای مختلف مانند کشاورزی، زیست محیطی بررسی اثرات تغییرات اقلیمی در مقیاس جهانی است. در این راستا شاخصهای اقلیمی با ترکیب مناسب داده های هواشناسی نقش مهمی دارند. در این تحقیق تاثیرپذیری شاخص دومارتن از داده های هواشناسی با الگوریتم خوشهبندی بررسی شد. شاخص دومارتن محاسبه شده مربوط به ایستگاه های آبادان، اهواز، بندرانزلی، رشت، رامسر، یزد، کرمان، زنجان، قزوین، مراغه و کرمانشاه است که بیشترین و کمترین مقدار شاخص مربوط به ایستگاه های بندرانزلی و یزد میباشد. مقایسه نمودار داده های استاندارد شده بارندگی، دمای سالانه و شاخص دومارتن حاکی از انطباق نمودارهای بارندگی و شاخص دومارتن است. خوشهبندی بارندگی، دمای سالانه و شاخص دومارتن ایستگاه های مختلف با الگوریتم سلسله مراتبی حاکی از آن است که تعداد خوشه ها و تعداد ایستگاه-های داخل هر خوشه در دندروگرام بارش و شاخص دومارتن هماهنگی بیشتری دارند که تاثیر دما در شاخص، طبقهبندی اقلیمی را دقیقتر میسازد. بنابراین انتخاب مناسب داده های هواشناسی در افزایش دقت شاخصهای اقلیمی نقش بسزایی دارد

Authors

لاله پرویز

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

بیتا کاظمی

دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان