مطالعه اثر ویژگی های اپ های ورزشی بر نگرش و رفتار فعالیت بدنی بانوان شهرستان علی آباد کتول

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 93
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMPH-3-1_011

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1402

Abstract:

این پژوهش با استفاده از یک رویکرد کمی به بررسی اثر ویژگی های اپ های ورزشی بر نگرش و رفتار فعالیت بدنی بانوان پرداخته است . بانوان شهرستان علی آباد کتول که دارای تجربه استفاده از انواع اپ های ورزشی بودند به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظرگرفته شدند که در نهایت ۱۱۴ نفر از آن ها به عنوان نمونه به پرسش نامه های پژوهش پاسخ دادند. داده های مورد نیاز پژوهش به وسیله سه پرسش نامه ویژگی های اپ های ورزشی (رینالدسن و همکاران، ۲۰۱۴)، نگرش به فعالیت بدنی (چنگ، ۲۰۱۲) و رفتار فعالیت بدنی (اشمیت و همکاران، ۲۰۱۶) جمع آوری شد. تحلیل داده های به دست آمده از ابزار پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد . نتایج نشان داد اثر قابلیت دسترسی اپ های ورزشی بر نگرش به فعالیت بدنی بانوان شهرستان علی آباد کتول مثبت و معنی دار است. اثر سهولت استفاده از اپ های ورزشی بر نگرش به فعالیت بدنی بانوان مثبت و معنی دار بود. نتایج مشخص نمود مفید بودن اپ های ورزشی اثر مثبت و معنی داری بر نگرش به فعالیت بدنی بانوان دارد. همچنین اثر پاسخگو بودن اپ های ورزشی بر نگرش به فعالیت بدنی بانوان مثبت و معنی دار بود. در نهایت اثر مثبت و معنی دار نگرش به فعالیت بدنی بر رفتار فعالیت بدنی بانوان تایید شد. افزایش آگاهی کاربران از قابلیت ها و ویژگی های اپ های ورزشی پیشنهاد می شود.

Keywords:

اپ های ورزشی , رفتار فعالیت بدنی , نگرش به فعالیت بدنی , قابلیت دسترسی اپ های ورزشی

Authors

محمود شیخ

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر