میزان رضایت دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه آنها در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال ۱۳۹۱

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RUMS-13-7_004

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1402

Abstract:

gte vml ۱]> چکیده زمینه و هدف: توجه به چگونگی تربیت نیروی انسانی جهت اداره و انجام خدمات بهداشتی- درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور، داشتن اطلاعات در مورد وضع موجود و نگرش دانشجویان ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه آن ها در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی خود طراحی شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی، به روش سرشماری بر روی کلیه دانشجویان کارشناسی هوشبری که در سال ۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بودند (۱۰۹ نفر)، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته جمع آوری گردید. این پرسش نامه حاوی ۷ سوال دموگرافیک، ۸ سوال جهت سنجش میزان رضایت مندی و ۹ سوال برای بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد رشته تحصیلی و ۴ سوال برای بررسی دیدگاهشان در مورد آینده شغلی بود. امتیاز ۶/۱ -۰ به عنوان عدم رضایت، ۴/۲- ۶۱/۱ رضایت متوسط، ۲/۳-۴۱/۲ رضایت زیاد و ۴- ۲۱/۳ رضایت خیلی زیاد در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، t مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: رضایت مندی دانشجویان هوشبری از رشته تحصیلی با میانگین و انحراف معیار ۶۳/۰±۳۳/۲ در حد متوسط محاسبه گردید. اکثر دانشجویان (۸/۵۷%) عنوان کردند قبل از انتخاب رشته، شناخت کمی نسبت به این رشته داشته اند. نحوه تدریس دروس عملی و تئوری، ویژگی های فردی و شخصیتی اساتید و سطح علمی آن ها از نظر دانشجویان قابل قبول ذکر گردید. مهم ترین عواملی که موجب نگرش مثبت دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی بود به ترتیب عبارت بودند از؛ امکان خدمت به مردم و جامعه و موقعیت اجتماعی مناسب. نتیجه گیری: رضایت دانشجویان هوشبری از رشته تحصیلی، نسبتا خوب و نگرش آن ها مثبت است. افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی، ارتقاء آگاهی آن ها نسبت به این رشته قبل از انتخاب و ایجاد شرایطی به منظور افزایش فرصت های شغلی در جهت افزایش میزان رضایت و علاقه به ادامه تحصیل در این رشته موثر خواهد بود. واژه های کلیدی: ادامه تحصیل، رضایت، هوشبری، رشته تحصیلی، دیدگاه

Authors

مریم هادوی

rafsanjan university of medical sciences

سحر اسماعیلی

rafsanjan university of medical sciences