تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه ی ششم ابتدایی بر اساس میزان توجه بهمولفه های شادکامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSHIW07_175

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

Abstract:

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایهی ش شم ابتدایی بر اساس میزان توجه به مولفه های تربیتاخلاقی است . پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایهی ششم ابتدایی است . در این مطالعه از روش تحلیل محتوا و از روش «آنتروپی شانون » برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . یافته های پژوهشنشان داد که در کتاب هدیه های آ سمان پایه ی ششم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه دین داری۰/۳۰۶ و کم ترینآن ها مربوط به مولفه های نظم و ان است. باتوجه به انضباط ۰/۰۹۶ استیافته های پژوهش در محتوای این کتاب، به برخی از مولفه هایتربیت اخلاقی کمتر توجه شده است

Authors

امین گلشن

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

محمد عظیمی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران