نقشه اولویت ها و فوریت های توسعه ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1715301
Publish: 6 August 2023
View: 168
Pages: 48
Publish Year: 1401

This Research With 48 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

این پژوهش به منظور تعیین اولویت­های توسعه/ پیشرفت کشور طراحی شده است. در این پژوهش از ذینفعان و فعالان توسعه درخواست شده است که مهم‌ترین بخش­ها، موانع و راه­حل­ها را برای توسعه کشور شناسایی کنند. همچنین خواسته شد تغییراتی را که نپرداختن به آنها منجر به وقوع بحران می‌شود را مشخص کنند. برونداد این فعالیت، نقشه اولویت‌های توسعه کشور است.

این نقشه، اولویت‌های برنامه‌ریزی توسعه کشور را نشان می‌دهد و شامل مواردی مانند مقابله با فساد، ثبات سیاسی، رفع مشکلات مربوط به تامین آب و فقر است. بر اساس این اولویت‌ها، حجم نقدینگی، مسائل محیط‌زیست، تامین انرژی، نظام بودجه‌ریزی و درآمدهای دولت باید مدیریت شده و سیاست‌های خارجی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین گردند. همچنین، طراحی سیاست‌های آموزشی در جهت توسعه کشور نیز در این استراتژی باید مورد توجه قرار گیرد. درنهایت برنامه‌ریزی مردم‌محور، تعیین استراتژی‌های ملی توسعه و توجه به سند آمایش مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌ریزی در ایران از دیدگاه این پژوهش هستند.


فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی... ا‌

مقدمه.. ۱

۱- پیشینه پژوهش.... ۲

۲- مبانی نظری... ۴

۳- روش پژوهش.... ۷

۴- تشریح مولفه‌های مرتبط با توسعه.. ۱۰

۴-۱- محیط ‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی.. ۱۰

۴-۱-۱- محیط ‌زیست ومنابع طبیعی.. ۱۰

۴-۱-۲- مازاد قابل فروش کشاورزی.. ۱۱

۴-۲- نظام اقتصادی و تشکیل سرمایه. ۱۲

۴-۲-۱- نظام اقتصادی.. ۱۲

۴-۲-۲- تشکیل سرمایه. ۱۲

۴-۲-۳- مدیریت حجم نقدینگی، درآمدها و هزینه های دولت، مالیات و بودجه ریزی.. ۱۲

۴-۳- فناوری، صنعت و شرایط تجارت خارجی.. ۱۴

۴-۴- عوامل اجتماعی.. ۱۴

۴-۴-۱- منابع انسانی. ۱۴

۴-۴-۲- فقر و نابرابری.. ۱۵

۴-۴-۳- سرمایه اجتماعی.. ۱۶

۴-۴-۴- فساد. ۱۶

۴-۵- نظام سیاسی.. ۱۶

۵- نتایج پژوهش.... ۱۸

۶- نتیجه گیری... ۳۵

منابع.. ۳۸

پیوست... ۴۰

نمایش کامل متن