بررسی رویکردهای مدیریتی موثر در توسعه شهری با تاکید بر رویکرد مدیریت محله محور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_0763

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

Abstract:

با توجه به عدم موفقیت برنامه ریزی و مدیریت شهری متمرکز (از بالا به پایین)، امروزه استفاده از رویکرد محله محوریدر روند برنامه ریزی، طراحی و اجرا راهکار و روش ایجاد یک نظام واسط بین مردم به عنوان عنصر پایین و برنامه ریزان ومدیران به عنوان عنصر بالا در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش؛ هدفپژوهش حاضر بررسی رویکرد مدیریت محله محور و شاخص های این رویکرد می باشد. از این رو با روش توصیفی -تحلیلی به گردآوری داده ها پرداخته شده و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی به دست آمده است. بر این اساس با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت محله محور و نظریه پردازان و موسسات شاخص های این رویکرد در قالبپنج بعد (کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی/ فرهنگی و مدیریتی/ سیاسی) استخراج و تدوین شده است.

Authors

مسعود تقوایی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

حلیمه پیرالو

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان