میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJME-12-7_004

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

مقدمه: شرط لازم برای توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت، برخورداری دانشجویان از روحیه کارآفرینی است، لذا در این پژوهش به بررسی میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان پرداخته شد. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر هر یک از مقاطع تحصیلی، رشته های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای روا و پایا و محقق ساخته شامل ۵۴ گویه با مقیاس لیکرت پنج درجه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس) انجام گرفت. نتایج: میانگین سنی دانشجویان ۶۱/۲۴ سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره کل روحیه کارآفرینی دانشجویان۵۴/.±۵/۳ بود که نمایان گر وضعیت بالاتر از حد میانگین(۳) روحیه کارآفرینی است. میانگین و انحراف معیار نمرات در مولفه های توفیق طلبی، کنترل درونی، استقلال طلبی و خلاقیت به ترتیب ۷۷/۰±۶۴/۳، ۵/۰±۳۹/۳، ۶۷/۰±۵۶/۳، ۵۳/۰±۶۱/۳ بود که بالاتر از حد میانگین (۳) بود اما میانگین نمره مولفه ریسک پذیری(۷۳/۰±۸۵/۲) پایین تر از حد میانگین(۳) بود. نتیجه گیری: میانگین بالاتر از حد متوسط روحیه کارآفرینی به طور کلی نمایان گر آمادگی بالقوه دانشجویان علوم پزشکی اصفهان در جهت کارآفرین شدن از جنبه روانشناختی است.