بررسی تاثیر برنامه ریزی و مشوق های مالیاتی برسود آوری شرکت های مناطق آزاد تجاری مورد مطالعاتی (شرکت های مناطق آزاد تجاری کل کشور)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-8-3_003

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1402

Abstract:

برنامه ریزی مالیاتی یکی از ابزارهای موجد صرفه جویی مالیاتی است که توسط شرکت ها در راستای هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران بکار می رود. از این رو، همواره این احتمال وجود دارد که به سبب برنامه ریزی های مالیاتی که در جهت پنهان کردن حقایق به منظور جلوگیری از کشف شدن توسط ماموران مالیاتی انجام می شود، ابهام فعالیت های مالی شرکت افزایش و شفافیت گزارشگری مالی شرکت کاهش یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و مشوق های مالیاتی بر سودآوری شرکت های مناطق آزاد تجاری است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و محتوا، از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش، مناطق تجاری آزاد (کل کشور) می باشد. به منظور دسترسی به اطلاعات حسابداری مورد نیاز، دوره مورد تحقیق، سال های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ انتخاب گردید. مدل رگرسیون خطی چندگانه برای تعیین روابط بین برنامه ریزی مالیاتی و مشوق های مالیاتی و سودآوری استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که برنامه ریزی مالیاتی و مشوق های مالیاتی، عملکرد شرکت ها را بهبود بخشیده و در نتیجه سرمایه گذاری در مناطق را افزایش داده است. و سودآوری شرکت ها را در سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری قطعی می کند.

Authors

مطهره عباسی

کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

حبیب پیری

استادیار گروه حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدزاهدان