مقالات Studies of Economy, Financial Management and Accounting، دوره 8، شماره 3