اثربخشی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای معلمان مورد مطالعه : دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان البرز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDJ-11-0_006

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای دانشجومعلمان است. این تحقیق کاربردی و از جهت روش، کمی و از نوع آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارورزی پردیس دخترانه امیرکبیر کرج بود. یک نمونه ۳۰ نفری انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس در هشت هفته و در حین کارآموزی، به گروه آزمایش آموزش داده شد. هنگام اجرای آزمایش ملاحظات مربوط به روایی درونی و بیرونی طرح رعایت گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ۸۹۰/۰ به دست آمد. مهارت های حرفه ای دانشجویان قبل و بعد از آزمایش مورد سنجش قرار گرفت. اثر پیش­آزمون با استفاده از روش تحلیل کواریانس کنترل گردیده و در نهایت فرضیه­ی پژوهش با روش­ آماری آنکوا برای مقایسه میانگین­های دو گروه مستقل با کنترل پیش­آزمون مورد تحلیل و تفسیر  قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوره آموزش گروه آزمایش در ارتقای صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان موثر بوده است و آموزش خود شرح حال نویسی ۴۶ درصد از صلاحیت حرفه ای معلمان را تبیین می کند (۴۶۱/۰=β ، ۰۰۱/۰=P). بنابراین، طبق نتایج بدست آمده می توان گفت که کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی می تواند به عنوان یک الگوی موثر در برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان به کار گرفته شود و موجب ارتقای سطح شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان گردد.

Authors

حلیمه حبیبی

حلیمه حبیبی: دانشجوی دکتری، رشته برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، میمه، ایران.

رضا جعفری هرندی

عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

سوسن بهرامی

عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.