پیش بینی بهزیستی مدرسه براساس رفتارهای یادگیری با نقش واسطه ای کیفیت زندگی درمدرسه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوره دوم متوسطه شیراز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF08_513

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی مدرسه براساس رفتارهای یادگیری با نقش واسطه ای کیفیت زندگی درمدرسه دانش آموزاندختروپسر مقطع دوره دوم متوسطه شیرار میباشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیهدانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شیرار در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ تشکیل میدهند. نمونه آماری بر اساس نظر کلاین(۲۰۱۱) و با در نظر گرفتن متغیرهای پژوهش انتخاب شدند. کلاین معتقداست برای هر متغیر ۱۰ یا ۲۰ نمونه لازم است اما حداقلحجم نمونه ۲۰۰ قابل دفاع است. بنابراین، در این پژوهش مبنا ۷ متغیر خواهد بود که حجم نمونه بین ۷۰ تا ۱۴۰ برآورد میشود امابرای تعمیم پذیری بیشتر نتایج و با در نظر گرفتن احتمال ریزش برخی پرسشنامه ها حجم نمونه ۲۶۰ نفر انتخاب شد. برای جمع آوریاطلاعات از پرسشنامه بهزیستی مدرسه کاپلان و ماهر (۱۹۹۹)، پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL) ویلیامز و باتن (۱۹۸۱)،و پرسشنامه استاندارد رفتارهای یادگیری مک درموت و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شد. فرضیه های پژوهش، در بخش توصیفی ازشاخص های فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از روشهای ضریب همبستگی، مدل معادلات ساختاریبرای تحلیل داده ها و برازش مدل استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و نرم افزار AMOS نسخه۲۴ استفاده شد. مدلاز برازش خوبی برخوردار بود ویافته نشان داد که همبستگی بین رفتارهای یادگیری با کیفیت زندگی ۳۱ / ۰(r=۰/۳۱, P<۰/۰۰۱)، می باشد. همچنین ضریب همبستگی بین رفتارهای یادگیری با بهزیستی تحصیلی برابر با ۳۸ / ۰ (r=۰/۳۸, P<۰/۰۰۱)،همبستگی متغیر همبستگی بین کیفیت زندگی و بهزیستی تحصیلی نیز ۴۲ / ۰ (r=۰/۴۲, P<۰/۰۰۱) می باشد. بر اساسنمودار مدل آزمون شده پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد نشان داد که رفتارهای یادگیری ۱ درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگیدر مدرسه از واریانس کیفیت زندگی در مدرسه را تبیین می کند. همچنین متغیر رفتارهای یادگیری ۵ درصد از واریانس بهزیستیتحصیلی و متغیر کیفیت زندگی در مدرسه نیز حدود ۳ درصد از واریانس متغیر بهزیستی تحصیلی را تبیین می کند.

Authors

محمدرضا غلامی

لیسانس آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزاباد

طاهره صفری

لیسانس روان شناسی عمومی دانشگاه روزانه بوعلی سینا همدان

سعیده فاضلی

فوق لیسانس ریاضی دانشگاه روزانه ارومیه

مرضیه نوروزی

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان واحد زینب کبری کازرون

نگین اسدی پور

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان واحد زینب کبری کازرون