رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سخت رویی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی شیراز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF08_515

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی با سخت رویی آموزشی معلمان پرداخت. جامعه ی آماری پژوهش راتمامی معلمان مقطع ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ (۳۵۱۶ نفر) تشکیل میدادند که با توجه به مشخص بودنحجم جامعه ی آماری، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حدود ۳۳۶ نفر برآورد شده و سپس نمونه ها به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو (NEO – FFI) ، سخت رویی کوباسا(۱۹۸۴) انجام پذیرفت و سپس از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغییره همزمان برای بررسی فرضیه ها استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی با سخت رویی آموزشی معلمان رابطه ای مثبت و معنادار دارد و قادر است بخشیاز واریانس این متغییرها را پیش بینی نماید.

Authors

علی رضایی نژاد

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد فراشبند

اسما اکبری فراشبندی

لیسانس الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور واحد فیروزآباد

زهرا زارع

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

زهرا غفاری سروستانی

لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

طاهره میرزانیا

لیسانس تربیت معلم قرآن دانشکده غیرانتفاعی معارف و قرآن واحد اصفهان