اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهبود رفتارهای یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در ناحیه ۳ شیراز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF08_516

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله اجتماعی بر بهبود رفتارهای یادگیری دانش آموزان پایهپنجم ابتدایی در ناحیه ۳ شیراز میباشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعهآماری شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه ۳ شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ می باشد. حجم نمونه متشکلاز ۸۴ دانش آموز پایه پنجم ابتدایی (۲۹ نفر گروه آزمایش، ۲۵ نفر گروه کنترل) بود که به کمک روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد رفتارهای یادگیری مک درموت، گرین،فرانسیس و استات (۱۹۹۹) بود. در ابتدایی پژوهش از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون پرسشنامه رفتارهای یادگیریبه عمل آمد سپس گروه آزمایش به مدت جمعا ۱۸ جلسه آموزش مهارتهای حل مسئله اجتماعی را دریافت نمود در حالیکه گروه کنترل با روش مرسوم آموزش دید. در پایان، پس آزمون پرسشنامه رفتارهای یادگیری بر روی هر دو گروه انجامشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی) و در بخش آماراستنباطی از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان رفتارهای یادگیریدانش آموزان گروه آزمایش که با روش مهارتهای حل مسئله اجتماعی آموزش دیده بودند نسبت به گروه کنترل که با روشمرسوم، آموزش دیده بودند به طور معنی داری بالاتر بود. یافته های حاصل شده، بر اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئلهاجتماعی بر بهبود رفتارهای یادگیری دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی تاکید کرد.

Keywords:

مهارت حل مسئله اجتماعی , رفتارهای یادگیری , دانش آموزان ابتدایی

Authors

مریم کشاورز

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد

علی رضایی نژاد

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد فراشبند

اسما اکبری فراشبندی

لیسانس الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور واحد فیروزآباد

فاطمه فقیهی

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان واحد زینب کبری کازرون

طاهره میرزانیا

لیسانس تربیت معلم قرآن دانشکده غیرانتفاعی معارف و قرآن واحد اصفهان