بررسی تاثیر شش عامل شخصیت هگزاکو بر رفتار غیر مولد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر پیرانشهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF02_258

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شش عامل شخصیت هگزاکو بر رفتار غیر مولد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر پیرانشهر صورت پذیرفته است . پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و از نظر گردآوری دادهها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی اول مدارس دولتی شهر پیرانشهر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه فرم کوتاه شده پرسش نامه شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی : دی ورایز (۲۰۱۳) و پرسشنامه مقیاس رفتار غیرمولد تحصیلی '(CSBS ریمکوس، ۲۰۱۲) جمع آوری گردیده است . برای تجزیه وتحلیل دادهها در مدل یابی معادلات ساختاری از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده تاثیر پنج صفت شخصیت هگزاکو (برونگرایی ، گشودگی نسبت به تجربه ، خوشایندی، صداقت -تواضع ، وظیفه شناسی ) بر رفتار غیر مولد منفی و معنا دار بوده است در حالیکه رفتار غیر مولد بر تهییج پذیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر پیرانشهر تاثیری مثبت و معنا داری داشته است .

Authors

علیرضا احمدیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه پیام نور، واحد مهاباد، ایران.

هیمن محمودفخه

استادیار دانشگاه پیام نور واحد مهاباد، ایران