تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد با نقش میانجی فعالیت های تحلیلی شبکه های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JENR-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

جهت گیری کارآفرینانه رویکردی استراتژیک به ­منظور پیشگامی در شکار فرصت ها با استفاده از نوآوری و ریسک پذیری است. همچنین، امروزه با پیشرفت فناوری، تبلیغات و بازاریابی در شبکه­ های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم اثرگذار بر نگرش و هیجانات مشتریان است که می تواند تاثیر به سزایی بر موفقیت و افزایش عملکرد شرکت ها داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت­ گیری کارآفرینانه بر عملکرد با نقش میانجی فعالیت های تحلیلی شبکه­ های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی شبکه­ های اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی در دسته پژوهش های کمی، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان و تهران بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS نسخه سه استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، فعالیت های تحلیلی شبکه­ های اجتماعی بر عملکرد و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین، رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی نیز بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری داشت. علاوه براین، جهت گیری کارآفرینانه به ­صورت مستقیم بر فعالیت های تحلیلی شبکه­ های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی و به­ صورت غیرمستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری داشت. یافته­ های پژوهش حاضر، می­تواند سازمان­ ها را به تقویت جهت­ گیری کارآفرینی خود به­ منظور بهبود عملکرد تشویق نماید؛ به گونه ای که مدیران باید به فعالیت­ های تحلیلی شبکه­ های اجتماعی و داشتن رویکردی استراتژیک به بازاریابی محتوایی برای بهبود عملکرد سازمان توجه بیشتری نمایند.

Authors

حمیدرضا طلایی

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

فاطمه زهرا الماسی زفره

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه هشت بهشت، اصفهان، ایران.