مقایسه شاخص های اصلاح شده و اصلاح نشده تناسب سرزمین با عملکرد واقعی زیتون در برخی از مناطق استان کرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WASO-33-3_007

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1402

Abstract:

در مطالعه حاضر، به مقایسه شاخص های اصلاح شده و اصلاح نشده تناسب اراضی جهت کشت زیتون در سه منطقه خانوک-زرند، بم و رابر استان کرمان پرداخته شده است. در هر منطقه، نمونه برداری از تعدادی خاکرخ انجام و برخی خصوصیات خاک اندازه گیری گردید. نیازهای اقلیمی و خاکی زیتون با استفاده از جداول سایز مشخص گردید. کلاس تناسب کیفی اراضی به روش های محدودیت ساده، تعداد و شدت محدودیت و روش پارامتریک تعیین گردید. براساس نتایج، مناطق رابر و بم از نظر اقلیمی دارای تناسب متوسط (کلاس S۲) هستند ولیکن منطقه خانوک-زرند از نظر اقلیمی محدودیت چندانی ندارد و در کلاس S۱ قرار دارد. نتایج نشان داد روش های مختلف ارزیابی تناسب سرزمین تفاوت زیادی با هم نشان می دهند. تفاوت نتایج برای دو روش عددی استوری و خیدیر با شاخص اصلاح نشده بسیار زیاد است. بدون در نظر گرفتن شاخص اصلاح شده سرزمین، نتایج روش خیدیر نسبت به سه روش دیگر با عملکرد واقعی زیتون هماهنگی بیشتری را نشان می دهد. براساس شاخص اصلاح شده، نتایج روش خیدیر و استوری به طور کامل با همدیگر همخوانی دارند. رابطه شاخص تناسب سرزمین برای دو روش عددی استوری و خیدیر نشان می دهد مقدار ۲R از ۹۴/۰ (برای شاخص اصلاح نشده) به ۹۹۵/۰ (برای شاخص اصلاح شده) افزایش یافته است. همچنین رابطه شاخص تناسب سرزمین برای دو روش عددی استوری و خیدیر با شاخص اصلاح شده ارایه شده توسط باقری بداغ آبادی (۲۰۲۱) نشان می دهد مقدار ۲R بیشتر شده و از ۹۹۵/۰ (برای روابط سایز) به ۹۹۸/۰ (برای روابط باقری بداغ آبادی) افزایش یافته است.

Keywords:

Authors

اعظم جعفری

کرمان-دانشگاه شهیدباهنر کرمان- دانشکده کشاورزی- بخش خاک

نسیمه لالینی

بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محسن باقری بداغ آبادی

موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

محمدهادی فرپور

بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان