آسیب شناسی مناقصه های عمومی عمرانی از منظر حقوقی در شهرداری بابل، مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GAU-4-41_004

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1402

Abstract:

اصول قراردادهای دولتی بر مبنای حفظ و حراست از منافع عمومی، جلوگیری از فساد اداری و حمایت دولت از یکسو و از سوی دیگر پیمانکاران بوده و روند برگزاری مناقصه های عمومی عمرانی از منظرهای مختلف، بخصوص از منظر حقوقی با چالش ها، مشکلات و آسیب های احتمالی روبرور می باشد. هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی مناقصه های عمومی عمرانی از منظر حقوقی در شهرداری بابل است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد، میانی و مسئولین مربوط در امور مناقصه و مزایده شهرداری بابل در تابستان ۱۴۰۱ به تعداد ۲۰ نفر بوده که همین تعداد به عنوان تعداد نمونه های تحقیق انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزار Expert Choice مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد، مولفه های: ۱. موضوع مناقصه، ۲. رسیدگی عادلانه به شکایات، ۳. مناقصه گر و ۴. مناقصه گزار به ترتیب، مهترین آسیب های مناقصه های عمومی عمرانی از منظر حقوقی در شهرداری بابل بوده اند. نتایج مربوط به اولویت بندی مولفه ها نشان داد که عدم انتشار دستورالعمل ها و بخشنامه های دستگاه های اجرایی، عدم توجه به جایگاه آیین نامه های اجرایی در مقایسه با قانون و عدم مطابقت فرایند طرح شکایت مقرر در آیین نامه اجرایی با قانون برگزاری مناقصات، دارای بیشترین اهمیت اولویت، بوده اند. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور رفع و یا کاهش آسیب های مناقصه های عمومی عمرانی از منظر حقوقی در شهرداری بابل، پیشنهاداتی کاربردی و قابل اجرا ارائه گردید.

Keywords:

مناقصه های عمومی عمرانی , تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره , شهرداری بابل.

Authors

سیدحسین استادزاده

دانش آموخته مقطع کارشناسی، مهندسی عمران، نقشه برداری، دانشگاه تبریز، ایران