فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی

Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، نشریه ای علمی تخصصی است به زبان فارسی توسط موسسه آموزش عالی نگاره منتشر می شود.

محورهای پذیرش مقاله:

جغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی مناطق مختلف ایران و توسعه پایدار محیطی
اقلیم و پارامتر آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران
لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی
وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
خشکسالی و توسعه پایدار
گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
پراکندگی آب های سطحی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی و انسانی و...

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)