مدیریت تغییر و تاثیر آن بر چالش های کارکنان آموزش و پرورش اصفهان (ناحیه ۳ آموزش و پرورش اصفهان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET18_150

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402

Abstract:

به دلیل تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر، امروزه سازمان ها به چالش کشیده شده اند تا از تغییراتی که برعملکرد کارکنان تاثیر می گذارند حمایت کنند. بنابراین مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند کهعواملی که بر عملکرد کارکنان تاثیر می گذارند در نظر گرفته می شوند. مدیریت تغییر می تواند یکاقدام مفید برای مدیریت صحیح کارکنان در مقابل تغییرات باشد. اهمیت مدیریت تغییر در سازمانهاامروز چند برابر شده است. برای موفقیت مدیریت تغییر و تاثیر مثبت آن ، مدیران یا سرپرستان درسازمان ها باید بفهمند که انگیزه تیم آنها چیست و مشارکت کارکنان را ثبت نام کنند. هدف از انجام اینپژوهش، مدیریت تغییر و تاثیر آن بر چالش های کارکنان آموزش و پرورش اصفهان ناحیه ۳ اصفهان می-باشد. از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، بر حسب چگونگی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی میباشد و بر حسب زمان گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری اینمطالعه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران۱۶۸ نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه استاندارد میباشد. روایی پرسش نامه توسط استادراهنما و متخصصان، صاحب نظران مدیریت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهابیشتر از ۷ / ۰ بدست آمده است. از روشهای آمار توصیفی (با استفاده از نرم افزار SPSS) و آماراستنباطی (با استفاده از نرم افزار PLS) برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها حاکی از تایید همهفرضیه ها و برازش مناسب مدل پژوهش است و نتایج نشان داد تمامی فرضیات تایید و از مدل ارائه شدهپشتیبانی می کند.

Keywords:

مدیریت تغییر , انطباق , حمایت و چالش های فردی کارکنان

Authors

محمود بلوچ

استادیار، پیام نور مرکز نیک شهر

محمدسجاد نخعی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، اراک، دلیجان