بررسی میزان آگاهی و نگرش پرسنل IT از خدمات سلامت از راه دور دانشکده علوم پزشکی ساوه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITCT20_058

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402

Abstract:

پزشکی از راه دور یک اصطلاح کلی در حوزه سلامت الکترونیک است که روش های مختلف تبادلاطلاعات پزشکی را برای حفظ و یا بهبود وضعیت سلامت بیماران در بر می گیرد. با وجود نیاز به اینفناوری، هنوز پذیرش آن در ایران بسیار محدود میباشد. دلایل این امر شامل عدم استفاده گسترده ازاینترنت، عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از اینترنت، عدم وجود ارگان متولی تله مدیسین و غیره میباشد. هدف پژوهش این است که دیدگاه و میزان آگاهی کارکنان فناوری اطلاعات (IT) را نسبت به اینفناوری در شرایط فعلی بسنجد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش کمی در سال ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ در دانشکده علوم پزشکی ساوه انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و آمار توصیفی واستنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. از تعداد ۱۸ نفر لیست کل کارمندان ۱۳ نفر (۲ / ۷۲ درصد) در مطالعهشرکت کردند. نتایج نشان داد که کارکنان واحد فناوری اطلاعات معتقد هستند سلامت از راه دور میتواند به عنوان راه حلی برای کاهش سفرهای درمانی در نظر گرفته شود (نمره= ۲۳ / ۴). میانگین کلمیزان آگاهی ۴۶ / ۳ بود. آن ها این خدمات را عمدتا در حوزه پیشگیری (۱۸ درصد) و مشاوره ) ۱۰درصد) به خصوص در بیماران سرپایی (۶۳ / ۶۳ درصد) مفید دانستند. ارتباط همزمان (۵۰ درصد) و بهصورت ارتباطات فردی (۵۴ درصد) از نوع کنفرانس تصویری نمره بالاتری (۷ / ۲۷) به خود اختصاص داد.به ترتیب مشکلات بیمه و باز پرداخت (۵ / ۱۲ درصد)، هزینه های اولیه (۳۶ / ۱۱ درصد)، آموزش (۲۲ / ۱۰درصد) و مسائل مربوط به محرمانگی (۰۹ / ۹ درصد) از جمله موانع گزارش شده توسط کارمندان بود.همچنین هیچ ارتباط معناداری بین اطلاعات جمعیت شناختی و دیدگاه کارمندان به دست نیامد. باتوجه به نتایج به دست آمده، آموزش، مدیریت و پشتیبانی کافی، پیاده سازی گام به گام و نمایش مزایایبالقوه باعث استفاده بیشتر این فناوری ارزشمند خواهد شد.

Keywords:

پزشکی از راه دور , سلامت از راه دور , فناوری اطلاعات , کارکنان IT

Authors

وحید رضابنده لو

موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی، تهران، ایران

هانیه همتی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

نگین وفایی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران