ارزیابی عملکرد اساتید هیئتعلمی دانشگاه به روش بازخورد ۳۶۰ درجه (مطالعه موردی اساتید رشته مهندسی صنایع و علوم مهندسی دانشگاه اردکان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 363

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE09_121

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

این پژوهش باهدف مقایسه و ارزیابی عملکرد آموزشی پنج تن از اعضای هیئت علمی شامل سه تن از اساتید مهندسی صنایع و دو تن از اساتید علوم مهندسی با استفاده از روش بازخورد ۳۶۰ درجه انجام شده و اطلاعات ارزیابی عملکرد از طریق پرسشنامه که شامل ۳۵ دانشجو به عنوان زیردستان، ۴ همکار به عنوان همترازان، ۱ مدیرگروه بهعنوان مافوق و خود اساتید به عنوان خود ارزیاب بوده گردآوری شده است. این مطالعه نشان داد که عملکرد اساتید در هر پنج بعد اخلاق حرفه ای، تعهد عملی، توانایی علمی آموزشی، توانایی حرفه ای و مدیریت رهبری در سطح مطلوبی قرار دارد که توسط چهار گروه ارزیابی شده است. اما در برخی موارد بین گروه های ارزیاب تفاوت معنیداری مشاهده شد. این مطالعه نشان میدهد که بهجای تکیه بر ارزیابی تک بعدی دانشجویان، ارزیابیهای چندبعدی مانند روش بازخورد ۳۶۰ درجه میتواند به اساتید کمک کند تا باتوجه به نظرات گروه های مختلف و استفاده از بازخوردهای مطلوب نقاط ضعف و قوت خود را اصلاح و بهبود نمایند.

Authors

سیدامیرمهدی قریشی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهران اکبرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

امید رحمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

احمد یوسفی هنومرور

دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران