تخصیص منابع در سیستم های ارتباطی بی سیم با کمک یادگیری عمیق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDEXCONF01_009

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1402

Abstract:

یکی از چالش های مهم در سیستم های مخابراتی بی سیم، بهینه کردن تخصیص منابع است. با ظهوریادگیری عمیق یک تغییر بالقوه در طراحی سیستم های ارتباطی بی سیم به وجود آمده است، در اینپژوهش از شبکه های عصبی عمیق برای رسیدن به اهداف تخصیص بهینه منابع استفاده میشود. و عناصرضروری یادگیری عمیق مورد بحث قرار میگیرد در ادامه یک طرح تخصیص منابع هوشمند مبتنی برشبکه های عصبی عمیق بررسی میشود که در آن اهداف متعدد با محدودیت های مختلف می توانند ازطریق یادگیری عمیق برآورده شوند .پس از تایید نتایج به دست آمده از شبیه سازی، شبکه ی خودرمزنگارحذف نویز برای رفع یکی از چالش های کلیدی که هنگام استفاده از یادگیری عمیق در کاربرد عملیسیستم های ارتباطی بی سیم مشکل ساز می شود، را معرفی می کنیم. در آخر برخی دیگر از چالش هاییکه هنگام کاربرد یادگیری عمیق در کاربرد عملی سیستم های ارتباطی بی سیم مشکل ساز باقی می مانند، رامورد بحث قرار می دهیم.

Keywords:

سیستم های مخابراتی بی سیم , تخصیص منابع , یادگیری عمیق , شبکه های عصبی عمیق

Authors

سیده حدیث حیات الغیب

دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی قم

علی کوهستانی

استادیارگروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم

حسین احمدی

محقق دانشگاه فلورانس ایتالیا

محسن اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی قم