بررسی اثر بخشی قوانین و مقررات در هم افزایی از تولید تا صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای هدف (با محوریت بخش خصوصی)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1784777
Publish: 23 October 2023
View: 373
Pages: 86
Publish Year: 1400

This Research With 86 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

بر اساس چالشهای مطرح شده در صادرات و گزارشهای صادرکنندگان به سازمان برنامه و بودجه، اولین
جلسه هماندیشی بر اساس وظایف سازمان برنامه و بودجه، با حضور بخشهای تولیدی و صادرکنندگان و
سازمانهای ذیربط تشکیل شد و مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اساس برنامه پنجم و سند
راهبرد ملی توسعه صادرات و گزارشهای صادرکنندگان، به اتفاق هیئتی از بخش خصوصی و صاحبنظران
برجسته طی جلسات و دو سال کار مستمر و تشکیل دو هماندیشی با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان و
سازمانهای ذیربط، نسبت به تبیین موضوع تولید تا صادرات محصولات کشاورزی و شناسایی و ارزیابی
چالشها و نقاط ضعف و ظرفیتها و نقاط قوت و فرصتها و تهدیدها و راهکارها اقدام و نتایج زیر حاصل شد:
-۰ تغییر سیاستها و برنامههای بهداشت غذایی در عرضه محصولات کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات
استاندارد GAP که از سال ۲۱۰۹ لازمالاجرا است؛
-۲ حذف ناهماهنگی و اقدامات جزیرهای و موازیکاری در ارائه دستورالعملها و روشها؛
-۰ عدم مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی در تسهیل برنامههای تولید تا صادرات به کشورهای هدف؛
-۰ وابسته نگهداشتن بخش خصوصی به سیستم بوروکراسی بازدارنده؛
-۲ عدم احساس امنیت در صادرات محصولات کشاورزی و برگشت سرمایههای صادرکنندگان؛
-۰ ساختار اجرایی تولید تا صادرات محصولات کشاورزی از آشفتگی خاص برخوردار است و دخالتهای
بخشهای مختلف در صادرات، تاثیر منفی در فعالیتهای اقتصادی و تولید کیفی و اشتغال را به همراه
خواهد داشت؛
-۱ ضرورت اصلاح آئیننامه سازماندهی خوشه و شبکههای صادراتی کشاورزی؛
-۹ تشکیل کمیته مشترکی در جهت رفع هرچه سریعتر چالشها و نقاط ضعف و تهدیدها؛
-۸ تدوین طرح از ظرفیتها و نقاط قوت و فرصتها و راهکارهای نوین در توانمندسازی تولید تا صادرات به
کشورهای هدف و ارائه به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی؛
-۰۱ با توجه به بند پ ماده ۰۰ قانون و ضرورت تدوین متدلوژی خوشهها کشاورزی که کلیه دستگاههای
اجرایی و بخش خصوصی ملزم به رعایت قانون باشند؛
-۰۰ پیشنهاد میشود چرخه تکاملی شبکه پیشرفته خوشهها، در چارچوب تشکلهای تولیدی، صادراتی و
پایانهها اجرایی گردد؛
-۰۲ جایگاه توسعه صادرات کشاورزی در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تبیین و تصویب شود.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتیا

مقدمه ۰

-۰ بیان مسئله ۲

-۲ اهمیت و ضرورت مسئله ۳

-۳ اهداف ۵

-۴ پیشینه ۵

-۵ پرسشها ۸

-۱ فرضیهها ۰

-۷ مبانی نظری ۰

-۸ قلمرو سازمانی محدوده زمانی، مکانی موضوعی مطالعه و بررسی ۰۳

-۰ روش انجام مطالعه ۰۴

-۰-۸ نتایج جلسات کارگروه تخصصی بررسی چالشهای تولیدکنندگان در برنامه پنجم توسعه ۰۰

-۲-۸ نتایج جلسات کمیته تخصصی بررسی چالشهای صادرکنندگان در پایانهها در برنامه پنجم توسعه ۰۰

-۰-۸ تشکیل کارگروه تخصصی بررسی چالشهای پایانهها در برنامه پنجم توسعه ۰۸

-۰۱ خروجیهای مطالعه و کاربست آنها ۲۲

-۰-۰۱ راهکارتوسعه خوشههای کشاورزی )از تولید تا صادرات به کشور هدف( )تسهیلگری در خوشهها( ۲۲

-۲-۰۱ ارائه راهکار برای تدوین خوشههای تولید، تامین و صادرات محصولات کشاورزی ۲۰

-۰-۰۱ خوشههای کشاورزی و عناصر تشکیلدهنده آن ۲۹

-۰-۰۱ تصمیمگیری راهبردی توسعه خوشه ۲۸

۲-۰۱ - رقابتپذیری و تشکیل انواع صرفههای اقتصادی در خوشهها ۰۱

-۰-۰۱ ارائه راهکار برای تدوین و اجرای استاندارد IR GAP ۰۱

۱-۰۱ - استانداردهای بینالمللی و ملی موجود در زمینه GAP ۰۰

۹-۰۱ - ارائه راهکار برای اجرای قوانین کشاورزی قراردادی ۰۰

۸-۰۱ - مدلهای کسب و کار کشاورزی قراردادی ۰۰

-۰۱-۰۱ مزایای کشاورزی قراردادی ۰۰

-۰۰-۰۱ چالشهای کشاورزان قراردادی ۰۲

-۰۲-۰۱ اهداف کشاورزی قراردادی ۰۲

-۰۰-۰۱ الزامات در کشاورزی قراردادی ۰۰

-۰۰-۰۱ ارائه راهکار اجرای سیستم نرمافزاری صادرات کشاورزی )از قبل از تولید تا صادرات به کشور هدف( ۰۱

-۰۲-۰۱ ارائه راهکار برای برندسازی محصولات کشاورزی کدگذاری شده ۲۲

-۰۰-۰۱ بررسی دلایل عدم ماندگاری برندها در ایران ۲۰

منابع ۵۸

پیوست ۱۱__

نمایش کامل متن