طراحی مدل توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیتهای منطقه ای: مطالعه موردی، صنعت شیلات چابهار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF14_018

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

نظام های آموزشی مهارتی و فنی و حرفه ای در دنیای معاصر به دنبال بکارگیری روش ها و مدل های مختلف تجربه شده توسط سایر کشورها و ملت-ها هستند. یکی از این مدل ها و روش ها در عرصه تصحیح و تسهیل آموزش منجر به اشتغال، مدل آموزشی با رویکرد شایستگی محور است. بر همین مبنا تحقیق حاضر می کوشد در جهت طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل در حرفه ماهیگیری در آب های ساحلی و عمیق و تعیین شایستگی های موردنیاز حرف و مشاغل در رشته ماهیگیری و تدوین استانداردهای سنجش در رشته ماهیگیری، گام های موثری بردارد. از نقطه نظر هدف این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث روش مطالعه می توان از تحقیق را در دسته تحقیقات توصیفی ارزیابی نمود. همچنین با استفاده از مصاحبه و مشاهده میدانی و نیز بهره گیری از روش مطالعات اسنادی و بالاخص روش جلسات بارش مغزی ، گردآوری اطلاعات این تحقیق صورت گرفته است. همچنین جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و همچنین تدوین استانداردهای شایستگی و استانداردهای سنجش عملکرد تحقیق در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و در اسکله های شهر چابهار اجرا گردید. جامعه آماری در این تحقیق شامل فعالان و افراد شاغل و همچنین کارشناسان و افراد خبره در حرفه شیلات است که در طی جلسات متعدد از نظرات آنها استفاده و بهره برداری شده است. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش جهت بررسی جامع تر و دقیق تر موضوع مورد بررسی، شامل پرسشنامه برای شناسایی مشاغل و اعتبار بخشی سند حرفه، مصاحبه با صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه شیلات و کارگاه دیکوم می باشد. یافته های این تحقیق نشان داد اگر آموزش ها از طریق تجزیه و تحلیل وظایف، تکالیف و کارهای یک شغل طراحی و تدوین شود یا به عبارتی دیگر، آموزش بر تکالیف و شایستگی های شغلی بازار کار منطبق بوده ودر راستای فناوری های بروز بخش صنایع شیلات کشور باشد، باعث خود اشتغالی، افزایش توانایی های دانش، مهارت و قدرت درک شاغلین بخش شده و سبب افزایش بهره وری، راندمان تولید، سلامت تولید و انجام مطلوب تر کار در محدوده وظایف شغلی شده و افراد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می نماید.

Keywords:

آموزش فنی و حرفه ای , نقشه راه آموزش حرف , رویکرد شایستگی محور

Authors

مریم کیانی قلعه نو

دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

محسن زاینده رودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان