نقش تفکر ریاضی بر عملکرد فرهنگی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS03_155

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

پژوهش های زیادی در مورد شیوه چگونگی آموزش ریاضی به بهترین نحو و ساده ترین صورت انجام شده است؛ولی دراین مقوله برآنیم تاثیر ریاضیات بر فهم و تفکر بر خودپنداره را بفهمیم، بعضی افراد تفکرریاضی دارند و ریاضی وار زندگی می کنند. در حین پژوهش حاضر با هدف تاثیر تفکر ریاضی بر عملکرد افراد انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از لحاظ عملکرد ریاضی وار، تفکرریاضی ارائه شد، تا تاثیر تفکر ریاضی بر رفتار اجتماعی رابررسی کند. ریاضی به دلیل ماهیت مجرد و انتزاعی خود تاثیر به سزایی بر نگرش افراد که یک مقوله رفتاری است دارد ؛ نگرش دیدگاه تفکر ریاضی تاثیر معناداری بررفتار و ادراک و عملکرد افراد در اجتماع دارد. یافته ها حاکی از آن است که خود پنداره ریاضی بر بهبود عملکرد افراد در اجتماع تاثیر مثبت دارد. نوشتار حاضر با مروری اجمالی بر ادبیات کار در این عرصه می کوشد تا ضمن ارائه تعریفی از تفکر ریاضی چگونگی تاثیر بر رفتار افراد که از علل و عوامل شکل گیری شخصیت آنها تاثیر پذیر است را نشان دهد.

Authors

مرضیه سعیدفر

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه امور فرهنگی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

نرگس عطریان

استادیار گروه امور فرهنگی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران