ارزیابی تاثیر نفوذ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع با درنظرگرفتن بار پاسخگو

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 102

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFITC08_007

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

در عصر حاضر، با توسعه و پیشرفت تکنولوژی در زمینه ایجاد بسترهای لازم جهت پیاده سازی شبکه هوشمند، امکانمدیریت و کنترل الگوی مصرف انرژی مشترکین توسط بهره برداران محقق گردیده است. هدف اصلی از اجرای چنینرویکردهایی جابجایی بار از ساعات اوج مصرف به ساعات کمباری (پیکسایی)، بهبود قابلیت اطمینان و پایداری شبکه،کاهش تراکم بر روی خطوط در شرایط بحرانی و کسب سود برای همه بازیگران اعم از مشترکین و شرکت های ذیصلاحبا اجرای تکنیک هایی است که در اصطلاح مدیریت بار پاسخگو نامیده می شود. در این مقاله، مدیریت بار پاسخگو بر روییک شبکه استاندارد ۲۶ باس که دارای ۴۰۰۰ انشعاب و حداکثر ۳۰۰۰ خودروی الکتریکی است، پیادهسازی شده است.هدف از رویکرد پیشنهادی به حداقل رساندن هزینه مصرف انرژی مشترک با در نظر گرفتن زمان انتظار مورد رضایت آنهابرای شارژ خودروی الکتریکی است. نتایج مدیریت مصرف برای درصدهای نفوذ مختلف ۲۰ ،٪ ۵۰ ٪ و ۸۰ ٪ خودروهایبرقی از طریق بکارگیری الگوریتم ژنتیک محاسبه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید با درنظرگرفتن۳۰ ٪ از ظرفیت بار به عنوان ظرفیت پاسخگویی، میتوان نه تنها هزینههای صورتحساب انرژی مصرفی را تا ۳۹ ٪ کاهشداد، بلکه با کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، به افزایش سطح پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و کاهشخاموشیهای احتمالی کمک شایانی نمود.

Authors

حامد لطفی

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

امیرحسین لطفی

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

محمدمهدی برهان علمی

دانشگاه ایدین استانبول، استانبول، ترکیه

مهرداد کلماتی زاده

شرکت توزیع برق شهرستان مشهد، مشهد، ایران