مقالات الگوریتم ژنتیک در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات الگوریتم ژنتیک درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه الگوریتم ژنتیک جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 9,864 مقاله در زمینه الگوریتم ژنتیک استخراج شده است.

لیست مقالات الگوریتم ژنتیک در هوش مصنوعی

1. ارائه یک رویکرد نوین در افزایش کارایی مدل منحنی سنجه رسوب در برآو رد بار رسوب معلق حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: رودخانه مهاباد چای، استان آذربایجان غربی)
2. A Mathematical Model for Sustainable and Resilient Supply Chain by Considering Synchronization in the Production and Distribution Network
3. مقایسه کارآیی شبکه های عصبی CANFIS، MLP و MLP بهینه شده به روش ژنتیک در شبیه سازی رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک- ابرده، شاندیز)
4. ارائه الگوئی برای امکان سنجی جایگزینی سامانه انتقال قدرت متغیر پیوسته با جعبه دنده دستی به منظور کاهش مصرف سوخت
5. Optimizing the exploratory drilling rig route based on the Multi-Objective Multiple Traveling Salesman Problem
6. Prediction of pKa of Various Chemicals Using QSPR Models
7. ارائه یک الگوریتم فازی-ژنتیک برای کنترل توان در شبکه های حسگر بی سیم بدنی
8. Forecasting Startup Return using Artificial Intelligence Methods and Econometric Models and Portfolio Optimization Using VaR and C-VaR
9. Improving the Performance of Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) Using a New Meta-Heuristic Algorithm
10. موازی سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی
11. موازی سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی
12. Selfish Node Detection Based on GA and Learning Automata in IoT
13. Design of UPFC-PSS Using Firefly Algorithm for Stability Improvement of Multi Machine System under Contingency
14. Optimized Adaptive Combined Hierarchical Sliding Mode Controller Design for a Class of Uncertain Under-actuated Time-Varying Systems
15. A real time adaptive multiresolution adaptive Wiener filter based on adaptive neuro-fuzzy inference system and fuzzy evaluation
16. Finite Horizon Economic Lot and Delivery Scheduling Problem: Flexible Flow Lines with Unrelated Parallel Machines and Sequence Dependent Setups
17. A Basic Period Approach for Solving the Economic Lot and Delivery Scheduling in Flexible Flow Lines
18. A Multi-class Magnitude Classifying Sparse Source Model for Compressible Sources
19. CREDIBILITY-BASED FUZZY PROGRAMMING MODELS TO SOLVE THE BUDGET-CONSTRAINED FLEXIBLE FLOW LINE PROBLEM
20. ‘BALANCING AND SEQUENCING’ VERSUS ‘ONLY BALANCING’ IN MIXED MODEL U-LINE ASSEMBLY SYSTEMS: AN ECONOMIC ANALYSIS
21. Profit maximization solid transportation problem under budget constraint using fuzzy measures
22. Intelligent Controllers to Extract Maximum Power for ۱۰ KW Photovoltaic System
23. پیش بینی دیابت بارداری با استفاده از یک الگوریتم هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی
24. Efficient metaheuristic algorithms to solve the resource-constrained project scheduling problem with different sizes
25. Forecasting Tehran Price Index (TEPIX) Using Novel Meta-Heuristic Algorithms
26. Optimal Placement Multi-Criteria of SFCL withGenetic Algorithm for Protection of an ElectricalPower System
27. Optimum Design of Multi-layered Micro-perforated Panel Sound Absorbers in Combination with Porous Materials in an Arbitrary Frequency Range
28. A Novel Method for Designing and Optimization of Networks
29. A New Algorithm for Optimum Voltage and Reactive Power Control for Minimizing Transmission Lines Losses
30. Optimal Pareto Parametric Analysis of Two Dimensional Steady-State Heat Conduction Problems by MLPG Method
31. Multi-objective fuzzy modeling of project scheduling with limitations of multi-skilled resources able to change skill levels and interrupt activities
32. Compressing Face Images Using Genetic and Gray Wolf Meta-heuristic Algorithms Based on Variable Bit Allocation
33. Designing a Decision Support System (DSS) for Supplier Selection in Multiple Discount Environment
34. Improvement of facilitated Jacket platform model using mixed dimensional coupling theory and modal testing
35. A Hybrid Artificial Intelligence Approach to Portfolio Management
36. Optimal Design of VLH Axial Hydro-Turbine using Regression Analysis and Multi-Objective Function (GA) Optimization Methods
37. A New Peak-Ground-Acceleration Prediction Model by Using Genetic Optimization Techniques for Iranian Plateau Database
38. Network Planning Using Iterative Improvement Methods and Heuristic Techniques
39. Two Strategies Based on Meta-Heuristic Algorithms for Parallel Row Ordering Problem (PROP)
40. A TRANSIENT TWO-DIMENTIONAL INVERSE ESTIMATION OF THE METAL-MOLD HEAT TRANSFER COEFFICIENT DURING SQUEEZE CASTING of AL-۴.۵WT%CU
41. Solving the Problem of Scheduling Unrelated Parallel Machines with Limited Access to Jobs
42. Optimal fractional order PID controller performance in chaotic system of HIV disease: particle swarm and genetic algorithms optimization method
43. A comprehensive study on meta-heuristic algorithms and Application of Optimization Algorithm for Civil Engineering Problems
44. Optimizing the reliable hub location problem under separate backup hubs: a cuckoo algorithm
45. Accelerating and Optimizing the Innovative GeneticAlgorithm in Solving Problems and Analyzing it usingSoftware
46. A simulation–based multi-objective optimization of building energy efficiency
47. Determination of ۶۸Ga-DOTA-FAPI and ۱۸FDG PET/CT Imaging inLiver Metastases Patients Diagnosis with Chaotic Deep Neural Network
48. Flow Control of Transonic Airfoils using Optimum Suction and Injection Parameters
49. Optimisation of Trapped Vortex Cavity for Airfoil Separation Control
50. IWF Based Optimization of Porous Insert Configurations for Heat Transfer Enhancement Using CFD
51. Evaluation of Forming Severity and Thickness Variation in Deep Drawing Process
52. Damping Controller Design in VSC HVDC base on Offshore Wind Power Plants to Improve Power System Stability
53. An Optimal Boolean Approach for Computational Modeling of Gene Regulatory Networks from Temporal Gene Expression Profile
54. Presentation and evaluation of a new model for bubble growth in two-component solution pool boiling
55. A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression
56. Convergence Rate Assessment in Optimal Re-closers Placement
57. International Portfolio Diversification at Industry Level within South-East Asian Stock Markets
58. An Optimal Model for Designing and Executing Windows in Tabriz Residential Buildings to Reduce Energy Consumption
59. Weighted K-nearest neighbors classification based on Whale optimization algorithm
60. Face Recognition Using Machine Learning Algorithms
61. Reliability Measurement’s in Depression Detection Using a Data Mining Approach Based on Fuzzy-Genetics
62. Haptic Interface Controller Design using Intelligent Techniques
63. Project Portfolio Risk Response Selection Using Bayesian Belief Networks
64. انتخاب ابعاد بهینه ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو
65. Quantum Genetic LMI-based H∞ Control with Time Delay
66. Distributed Production Assembly Scheduling with Hybrid Flowshop in Assembly Stage
67. مقایسه عملکرد مدل های خطی و هیبریدی در پیش بینی پراکنش عناصر سنگین در خاک با استفاده از سنجش از دور و تحلیل فضایی در شرق زنجان
68. Estimating the price of residential properties based on the optimal support vector machine
69. Designing triplet LEO Satellite Constellation with three Adjacent Satellites
70. Heuristic solutions for interval-valued games
71. Gaussian Linear Regression Crossover for Genetic Algorithms
72. A Two-Dimensional Maximum Likelihood Parameter Estimation of Г-Г Distribution for Free Space Optical Channels with Weak Turbulence Conditions
73. A hybrid GA –SA multiobjective optimization and simulation for RFID network planning problem
74. GENETIC AND TABU SEARCH ALGORITHMS FOR THE SINGLE MACHINE SCHEDULING PROBLEM WITH SEQUENCE-DEPENDENT SET-UP TIMES AND DETERIORATING JOBS
75. A Multi-Objective Stochastic Distributed EnergyResources Planning in Transmission Network
76. The Correlation of Biological Activity and Chemical Structure of Quinolizidinyl Derivatives as Inhibitor of Alzheimer’s Disease with Linear and Non-linear Models
77. SOLVING A STEP FIXED CHARGE TRANSPORTATION PROBLEM BY A SPANNING TREE-BASED MEMETIC ALGORITHM
78. A MODEL FOR EVOLUTIONARY DYNAMICS OF WORDS IN A LANGUAGE
79. Hybrid Time Delay Petri Nets as a Mathematical Novel Tool to Model Dynamic System with Current Sample Time
80. Detection of counterfeit banknotes using genetic fuzzy system
81. A Multi-objective Cash-in-transit Pollution-location-routing Problem Based on Urban Traffic Conditions
82. Feasibility study of using meta-heuristic algorithms on optimizing of the integrated risk in banking system
83. A novel approach to estimate reservoir permeability using machine learning method
84. Performance Evaluation of the Effect of Optimally Tuned IMC and PID Controllers on a Poultry Feed Dispensing System
85. Introducing a clustering hybrid algorithm by using genetic meta- innovative algorithms and ant colony for reducing energy consumption in wireless sensor networks
86. Design and Optimization of a Dual Polarized Hat Feed Reflector Antenna
87. A CONSTRAINED SOLID TSP IN FUZZY ENVIRONMENT: TWO HEURISTIC APPROACHES
88. Reliability Analysis of Surface Settlement caused by Mechanized Tunneling-a Case Study
89. Proposing Innovative Genetic Algorithms Model to Solve the Problem of the Professors' Educational Planning Considering Students' Opinions
90. Hybrid Algorithm for Efficient node and Path in Opportunistic IoT Network
91. Improving Biological Activity Prediction Using Recursive Clustering Algorithm
92. Solve a New Robust Bi-Objective Model for Designing Blood Supply Chain Network by NSGA II and Imperialist Competitive Algorithm
93. Exploiting Intelligent Models for Predicting Reference Evapotranspiration in a Semi-Arid Region
94. A mathematical model for robust landing and take-off scheduling at an airport considering runway disturbances
95. Integration of two-stage assembly flow shop scheduling and vehicle routing using Improved Whale Optimization Algorithm
96. Proposing a New Procedure for Protection Coordination Improvement of Diesel Generator in the Distribution Systems
97. Land-Use Modification based on Transit-Oriented Development adjacent to Historical Context (Case Study: Qazvin City)
98. Overcurrent Relays Coordination Considering Transient Stability Study of Induction Generator Using a Method Based on Terminal Voltage
99. A New Recommender System based on Cooperative Co-evolution Algorithm
100. Optimizing a Flexible Manufacturing System: Hybrid Metaheuristic Approaches