شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME11_070

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی استات گلستان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و تیم تصمیم تحقیق حاضر کارشناسان و متخصصان شرکت های صنعتی استان گلستان که رابطه مستقیم با سرمایه گذاران خارجی دارند به تعداد ۳۰ نفر می باشند، که پرسشنامه مقایسات زوجی را پر نمودند. در نوبت اول معیارها و زیرمعیارهای عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی استان گلستان از مقالات، کتب و نظر متخصصان لیست شد و بعد از پر نمودن پرسشنامه شناسایی، معیارهای اصلی و فرعی شناسایی شدند. در نوبت دوم معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده را با استفاده از پرسشنامه استاندارد مقایسات زوجی و نرم افزار خبره رتبه بندی انجام گرفت. سپس با استفاده از روش های ریاضی در سه گام مرتبط با AHP این معیارها و زیرمعیارهای آن توسط نظر کارشناسان خبره رتبه بندی شدند. در معیارهای اصلی، معیار عوامل سیاسی با وزن ۰.۴۰۸ در رتبه اول اهمیت؛ و بعد از آن معیار عوامل اقتصادی با وزن ۰.۳۱۲ در رتبه دوم اهمیت؛ و معیار عوامل حقوقی با وزن ۰.۲۸۰ در رتبه سوم اهمیت قرار گرفته اند. زیرمعیار آزادسازی اقتصادی با وزن نهایی ۰.۱۲۷ در رتبه اول، زیرمعیار وجود زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل و ارتباط با وزن نهایی ۰.۰۹۷ در رتبه دوم اهمیت، زیرمعیار تسهیل رقابت و منع انحصار با وزن نهایی ۰.۰۹۰ در رتبه سوم اهمیت، زیرمعیار یکپارچگی در وضع قوانین با وزن نهایی ۰.۰۸۹ در رتبه چهارم اهمیت، زیرمعیار وام سیاست های اقتصادی با وزن نهایی ۰.۸۷ در رتبه پنجم اهمیت و همین طور به ترتیب تا زیرمعیار سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی و عدم تغییرات پیاپی سیاسی با وزن نهایی ۰.۴۲ و ۰.۰۲۳ در رتبه ۱۳ و ۱۴ قرار گرفته است.

Keywords:

عوامل موثر بر جذب , سرمایه گذاری رارجی , بنگاه های اقتصادی استان گلستان

Authors

محمد سرگزی

دانشجو، گروه حسابداری، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران