بررسی رویکرد مدیریت هوشمند پسماند شهری در شهر ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITCC06_029

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

تولید انواع پسماند در زندگی انسانها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک عدم توجه کافی به این موضوع می تواند تاثیرزیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد. مدیریت پسماندها به عواملی همچون تولید، جمع آوری، حمل ونقل،دفع و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است.مدیریت هوشمند پستانداری،قسمتی از زیرساختهای لازم برای ایجاد شهر الکترونیک بوده که با به کارگیری تجهیزات هوشمند الکترونیکی قابلیت هایفراروانی برای حفظ محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار فراهم می کند. هدف از تحقیق حاظر بررسی رویکرد مدیریتهوشمند پسماند شهری در شهر ارومیه است که ازنظر ماهیت کاربردی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش بااستفاده از روشهای مصاحبه، مطالعه پایگاه های داده و مشاهدات میدانی توسط پژوهشگران به دست آمدهاند. فناوری هاینوین برای مدیریت هوشمند پسماند یکی از بهترین راهکارها برای تبدیل چالش ها به فرصت های اقتصادی و ایجاد شغلبرای جوانان است ازاینرو شهرداری ارومیه به علت همسایگی با کشورهای چون آذربایجان و ترکیه فرصت های بسیاری رابرای پیاده سازی دستگاه های مدیریتی هوشمند دارد.

Authors

قادر احمدی

استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه

سوما محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه

هانیه مکرم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه

محمد محمدنژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه