خانم مهندس Soma Mohammadi

Engineer Soma Mohammadi

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه

Researcher ID: (416435)

3
2

Education