بررسی وضعیت درباچه ارومیه در ایران (دلایل خشکی درباچه، پیامدهای ناشی از آن و راه حل گذر از بحران کنونی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_010

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

دریاچه ارومیه از دیرباز یکی ارزشمندترین زیست بوم های آبی در خاورمیانه و وسیع ترین دریاچه داخلی ایران واقع درشمال غرب کشور بوده است. اما آمروزه. عوامل مهمی چون عدم مدیریت جامع و مداوم گسترش کشاورزی نامتوازن و بهزیرکشت بردن محصولات پر ۲ برداشت غیرمجاز آبهای زیرزمینی. حفر چاه های غیرمجاز و سدسازی های نابه جا بر رویرودخانه ها، منجر به بحران ی این دریاچه و عواقب زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی شده است. به طوریکه هماکنون روند تغییر درباچه آرومیه به تالابی فصلی شروع شده و در صورت ادامه ی این روند. مرگ کامل دریاچه در سالجاری حتمی است. مقاله پیش رو، با نگاه اجمالی به وضعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه. ضمن بیان عوامل موثر بر خشکیدرباچه و برخی پیامدها و تهدیدات ناشی از آن (نظیر کاهش منابع آبی، کاهش تولیدات کشاورزی و اختلال در صنعتگردشگری افزاییش میزان فقر و بیکاری و مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش آلودگی و طوفان های نمکی حاوی فلزاتسنگین، گسترش انواع بیماری ها در انسان و سایر موجودات زنده، به ارائه راهکارهایی جهت حفظ و بهبود وضعیت دریاچهمی پردازد. از جمله راهکارهای جلوگیری از خشکی کامل این درباچه و اقدامات لازم برای رسیدن به تراز اکولوژیکیدریاچه. می توان به مدیریت صحیح و کارآمد به منظور حفظ منابع آب و خاک منطقه، اقدامات لازم جهت کاهش تبخیر وافزایش عمق دریاچه، پلمپ چاه های غیرمجاز، تجدید نظر در اندیشه انتقال آب بین حوضه ای، توزیع حقابه های مناسبدریاچه، کاهش احداث سدها و صنایع بزرگ، بررسی و اصلاح الگوی کشت مناسب با اقلیم و وضعیت منابع آبی منطقه واصلاح روش آبیاری اشاره کرد.

Authors

مرضیه باقری خانقاهی

دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. گرگان. ایران

ابوطالب هزارجریبی

دانشیار گروه م هند سی آب. دانشکده آب و خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر گان. ایران

خلیل قربانی

دانشیار گروه مهند سی آب. دانشکده آب و خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. گرگان. ایران