تحلیل روند تغییرات زمانی بارش تالاب میانکاله

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_019

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

بارش به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای اقلیمی می تواند نشان دهنده وضعیت اقلیمی هر منطقهباشد. در این تحقیق به منظور مطالعه روند بارش در تالاب میانکاله. بارش دو ایستگاه سینویتیک امیرآباد وگلوگاه، طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر آزمون های نایارامتری من-کندال وسن در سری های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه در این دوره آماری محاسبه و نتایج آن مقایسه شد. نتایجمقادیر روند با استفاده از دو آزمون من -کندال و سن نشان داد که روند خاصی در سری زمانی فصلی و سالانه مشاهده نمی شود، اما در سری ماهانه در ایستگاه امیرآباد در ماه های شهریور و آذر شاهد روند معنی دار نزولی با اطمینان ۹۵% هستیم. نتایج حاصل از آزمون شیب سن نشان می دهد بیشترین شیبخط روند منفی مربوط به ماه آذر با مقدار ۵/۰۸۱- در ایستگاه امیرآباد و بیشترین شیب خط روند مثبتمربوط به ماه مهر با مقدار ۳/۴۰۲ در ایستگاه گلو گاه می باشد.

Authors

سیدحسین علوی

دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه مهندسی آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. مازندران، ساری

کریم سلیمانی

استاد گروه مهندسی آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران. ساری. ایران

فاطمه شکریان

استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری

اسماعیل مختارپور

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان مازندران-ساری ایران